Waar staan wij voor?

 

Ieder kind doet ertoe, wil leren en kan excelleren. Om dat te bereiken willen wij een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en voor hun omgeving. We anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. In ons onderwijs gaan we uit van de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. Wij stemmen ons onderwijs af op de verschillen tussen kinderen en streven daarbij naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen de mogelijkheden van hun kunnen, tot optimale leerprestaties kunnen komen. Wij realiseren dit door: • opbrengstgericht te werken • duidelijke doelen te stellen • onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen • te zorgen voor een rijke leeromgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen • kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces • een goed functionerend zorgsysteem • een open en professionele communicatie met kinderen en ouders • oog en oor te hebben voor ontwikkelingen en nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs Wij nemen bij ons onderwijs aan dat leren een samenhangend proces is waarin leerlingen actief nieuwe kennis koppelen aan bestaande kennis. Leren samenwerken en samenwerkend leren vormen een belangrijk onderdeel van ons schoolleven. Kennis, creativiteit en samenwerking vormen de bouwstenen van onze visie op onderwijs en leren. Binnen de gestelde kaders kan de leerling regelmatig eigen keuzes maken ten aanzien van de manier waarop en het tempo waarin de lesstof verwerkt wordt. Wij streven ernaar dat de leerling zich eigenaar van het leerproces voelt. De leerkracht is als inspirator en regisseur de spil van het leerproces.

ONZE KERNWAARDEN

ZORGEN VOOR ELKAAR
Zonder respect geen vertrouwen en zonder vertrouwen geen respect. Onder het motto “samen sta je sterker” geven we vorm aan het zoeken naar steeds nieuwe wegen om zo optimaal mogelijk in de pedagogische en didactische behoefte van ieder kind te voorzien. Een veilige schoolomgeving, in de breedste zin van het woord, is het fundament van een school.
BESLISSEN DEMOCRATISCH
Wij (het team) dienen samen met ouders en alle betrokken instanties een gezamenlijk doel: het belang van het kind. We gaan onderwijsinhoudelijke dialogen aan en voeren deze uit op democratische wijze. Praten over onderwijsinhoud gebeurt bij ons in elke laag van de organisatie. Dit leidt ertoe dat wij “zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. Elkaar houden aan afspraken is een logisch gevolg. Wij vinden het belangrijk om voor kinderen en ouders een voorbeeld te zijn in een respectvolle benadering.
LOSSEN CONSTRUCTIEF CONFLICTEN OP
Vanuit De Vreedzame school leren wij de leerlingen zelfstandig een conflict op te lossen. Ook in de contacten tussen andere partijen streven wij ernaar om conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Wij spreken elkaar aan en gaan ervan uit dat interactie de motor is van elke verandering.
LEREN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN
Als we spreken over het nemen van verantwoordelijkheid dan bedoelen we de grondhouding die wij uitdragen. Niemand anders dan jijzelf, is verantwoordelijk voor hetgeen je doet. Wij zien het als taak om kinderen hierin te begeleiden, stimuleren, ontplooien en uit te dagen. Leerlingen willen we eigenaar maken van hun leerproces door gerichte feedback te geven op hun eigen werk en resultaten. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen een kritische zelfreflectie op hun manier van werken en hun leergedrag. Door de leerlingen eigenaar te maken van hun leerproces zullen ze gemotiveerd en betrokken raken, waardoor het gevoel van competentie toeneemt.
STAAN OPEN VOOR VERSCHILLEN
Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn en zich veilig voelen. De basisbehoefte competentie geeft aan dat de leerlingen ontdekken dat ze de taken in de klas aan kunnen en dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat de leerlingen weten dat ze hun leergedrag zelf kunnen sturen. Deze drie basisbehoeften bepalen ons pedagogisch klimaat. Ieder kind is uniek en heeft interesses en kwaliteiten. Doordat wij instructie geven op niveau, levert het voor de betere leerling de mogelijkheid op om andere en/of meer leerstof en ontwikkeling te vinden. Leerlingen met specifieke onderwijs behoefte krijgen verlengde instructie op hun niveau. Dit samen levert dynamiek op in de klas. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat zelfstandigheid is. Het doel hiervan is kinderen langs een doorgaande lijn uit te dagen tot zelfredzaamheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Voor de leerkracht in onze organisatie betekent dit dat hij zijn gedrag afstemt op deze basisbehoeften. Dat geldt zowel voor ons didactisch en organisatorisch handelen, als voor ons pedagogisch optreden. Op die manier wordt ons onderwijs vormgegeven, waarin leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren. Ieder kind heeft unieke interesses en kwaliteiten, datgene waardoor hij verschilt van anderen. Daarmee geef je hem erkenning voor wie hij is en geef je hem het gevoel dat hij meetelt. Op het moment dat je je bewust bent dat mensen ongelijk zijn, is het makkelijker hierop in te spelen. Door het luisteren naar elkaar leren de kinderen dat er verschillende aanpakken en zienswijzen mogelijk zijn.

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.