Ouderraad

 

"Op geheel vrijwillige basis organiseren wij allerlei leuke activiteiten voor uw kind." Binnen de Draaimolen is een ouderraad actief. De ouderraadsleden assisteren en denken mee bij een aantal activiteiten, zoals de schoolreis, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Avondvierdaagse, het afscheid van groep 8 enz. Daarnaast willen we datgene wat er onder ouders leeft bij het schoolteam onder de aandacht brengen. We streven ernaar om samen met ouders en het team een groot aantal praktische zaken op school goed te regelen. Uiteraard zijn daarbij de hulp en betrokkenheid van ouders onontbeerlijk. Ouders kunnen zich dan ook opgeven voor activiteiten door middel van de ouderhulplijst. De Ouderraad vergadert gemiddeld eenmaal per zes weken. Hierbij is ook een vertegenwoordiger van het schoolteam aanwezig. Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage behoort tot de taken van de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar wordt er een begroting opgesteld, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Over het beheer van de ouderbijdrage zijn de medezeggenschapsraad en ouderraad verantwoording verschuldigd aan de ouders.
Ouderbijdrage: Scholen mogen een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is opgenomen in de schoolgids. Ouders op hun beurt hoeven deze bijdrage niet te betalen als ze dat niet kunnen of willen. Alle feesten; zoals Sint, Kerst, excursies, schoolreis, voorjaarsontbijt e.d. worden door de ouderraad betaald van de ouderbijdrage. Dit zijn activiteiten die meestal geen onderdeel uitmaken van het verplichte lesprogramma. U begrijpt dat het dus erg belangrijk is dat alle ouders de eenmalige jaarlijkse bijdrage betalen., Mocht een ouder niet de financiële middelen hebben om te kunnen betalen, dan is er een regeling via de gemeente Barendrecht (stichting leergeld). In het pamflet van Stichting Leergeld Nederland staan tips ouders van minimagezinnen hoe zij met deze bijdragen kunnen omgaan. De ouderbijdrage op de Draaimolen is opgebouwd uit een deel activiteiten en een deel schoolreis. Het kamp in groep 8 wordt apart aan u gefactureerd.

Het OR-bestuur: zie schoolgids

We maken gebruik van cookies om onze website optimaal te laten werken. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.